1. Aplikace podmínek ochrany soukromí
  1. Provozovatel portálu Gloffer.com (dále jen „Provozovatel“) v maximální míře dbá na ochranu soukromí, osobních údajů a bezpečnost komunikace uživatelů portálu. Za tímto účelem se jeho přístup k  informacím zadaným Uživateli v rámci Portálu a komunikovaným jeho prostřednictvím řídí následujícími podmínkami ochrany soukromí.
  2. Tyto podmínky ochrany soukromí tvoří součást smluvní dokumentace uzavřené mezi Provozovatelem a uživatelem portálu, jakožto součást Podmínek užívání portálu Gloffer.com, dostupných na https://www.gloffer.com/tac (viz čl. 11 uvedených podmínek).  Jako součást uvedených podmínek se vztahují na všechny uživatele portálu, kteří s Provozovatelem uzavřeli smlouvu o jeho užívání ve smyslu čl. 2 Podmínek užívání portálu Gloffer.com.
  3. Na pojmy užité v tomto dokumentu a uvozené velkým písmenem se vztahují definice pojmů uvedené v čl. 1.5. Podmínek užívání portálu Gloffer.com.

 2. Ochrana osobních údajů

   

  1. Uzavřením Smlouvy o užívání Portálu uděluje Uživatel – fyzická osoba Provozovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů zadaných při registraci, případně zadaných následně prostřednictvím Uživatelského rozhraní. Předání osobních údajů není povinné, bez něj však nemůže být uzavřena Smlouva, protože Provozovatel by nebyl schopen plnit smluvní povinnosti vůči Uživateli. Ve vztahu k osobním údajům Uživatelů zadaným do systému Portálu je Provozovatel správcem osobních údajů ve smyslu § 4 písm. j) zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

    

  2. Provozovatel zpracovává osobní údaje Uživatele výhradně za účelem poskytování Portálu Uživateli v rozsahu všech jeho funkcionalit, přičemž rozsah zpracování je dán rozsahem osobních údajů zadaných při registraci. Osobní údaje jsou poskytovány jiným Uživatelům v rámci plnění povinností Provozovatele vyplývajících z těchto Podmínek, zejména při zprostředkování uzavření Kupní smlouvy v rámci Nabídky Přímá koupě za účelem identifikace Kupujícího a Prodávajícího a v rozsahu nezbytném pro tento účel.

    

  3. Provozovatel zpracovává osobní údaje Uživatele po dobu trvání Smlouvy, nejdéle však po dobu po kterou trvají závazky Uživatele vůči Provozovateli. Po ukončení zpracovávání osobních údajů dle předchozí věty jsou veškeré osobní údaje Uživatele uchovány v zašifrované podobě výhradně za účelem archivace.

    

  4. Provozovatel zpracovává osobní údaje vlastními prostředky, přičemž k jejich ochraně používá mechanické, elektronické a organizační prostředky zabezpečení (zejména omezení vstupu do prostor, v němž se nachází nosiče s osobními údaji, nastavení přístupových práv k datovým úložištím, bezpečnostní software včetně antiviru, SSL protokol).

    

  5. Provozovatel neshromažďuje a nezpracovává žádné citlivé údaje Uživatelů ve smyslu § 4 písm. b) zák. o ochraně osobních údajů.

    

  6. Uživatel je oprávněn kdykoli Provozovatele prostřednictvím Uživatelského rozhraní nebo e-mailu, zadaného při registraci, požádat Provozovatele o informace o účelu zpracovávání jeho osobních údajů, o jejich rozsahu a o případných příjemcích osobních údajů. Za poskytnutí těchto informací je Provozovatel oprávněn požadovat náhradu odůvodněně vynaložených výdajů.

    

  7. V případě důvodného podezření na straně Uživatele z toho, že Provozovatel zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s těmito Podmínkami nebo se zákonem, zejména jsou-li zpracovávány nepřesně nebo v rozporu se sjednaným účelem a rozsahem, je oprávněn Provozovatele požádat o vysvětlení, a o odstranění protiprávního stavu ve smyslu § 21 zák. o ochraně osobních údajů, zejména o provedení opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů.

    

 3. Zasílání obchodních sdělení

   

  1. Provozovatel shromažďuje a spravuje e-mailové adresy Uživatelů, získané v souvislosti s uzavřením Smluv a vedením uživatelských účtů. Takto získané e-mailové adresy jsou bez ohledu na jejich povahu považovány za adresu elektronického kontaktu, získanou v souvislosti s poskytnutím služby Provozovatele ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2000 Sb. o některých službách informační společnosti. Uživatel bere na vědomí, že na tyto e-mailové adresy je Provozovatel oprávněn za podmínek výše uvedeného ustanovení zasílat obchodní sdělení, týkající se Portálu a dalších služeb Provozovatele souvisejících s provozováním Portálu.

    

  2. Provozovatel je povinen poskytnout Uživateli možnost odmítnout další zasílání obchodních sdělení na jím zadanou e-mailovou adresu, a to v rámci Registrace a následně v každém obchodním sdělení. Odmítnutí dalšího zasílání sdělení je pro Uživatele zcela zdarma, s výjimkou nákladů na internetové připojení a datové přenosy.

    

 4. Užívání cookies

   

  1. Provozovatel používá cookies, a to k usnadnění práce Uživatelů s Portálem, zejména přihlašování k Uživatelskému rozhraní, práce s ním a přizpůsobování některých částí obsahu Portálu preferencím Uživatele. Platnost cookies je jeden rok od jejich přijetí Uživatelem, po uplynutí této doby, je Uživatel požádán o opětovné potvrzení přijetí cookies. Uživatel je oprávněn přijetí cookies odmítnout, bere však na vědomí, že bez přijetí cookies nebude možné pracovat s Uživatelským rozhraním a využívat základní funkce Portálu.