1. Úvodní ustanovení

1.1. Provozovatelem portálu Gloffer.com je společnost Serious Investment s.r.o., IČ 29456568, se sídlem Stanislavského 355, 721 00 Ostrava-Svinov, Česká republika.

1.2. Portál je internetovou B2B, B2C a C2C platformou, sloužící k propojování poptávek kupujících a nabídek prodávajících, ke zprostředkování uzavření smluv mezi nimi a ke shromažďování hodnocení kupujících a prodávajících.

1.3. Tyto Podmínky užívání portálu Gloffer.com se vztahují na všechny osoby, které s provozovatelem uzavřely smlouvu o užívání portálu ve smyslu čl. 2 těchto Podmínek, přičemž tvoří přílohu této smlouvy. Souhlas s těmito podmínkami a uzavření smlouvy o užívání portálu neznamená ani nevyžaduje uzavření jakékoli smlouvy mezi uživateli navzájem.

1.4. Stránky Portálu jsou dostupné všem uživatelům internetu disponujícím zařízením schopným prohlížet internetové stránky, přičemž k jejich základnímu prohlížení není vyžadována žádná registrace. K zadávání Nabídek a Poptávek nebo k užívání mobilní aplikace je nezbytné, aby uživatel internetu uzavřel s Provozovatelem Smlouvu a stal se Uživatelem. 

1.5. Výklad pojmů:

1.5.1. Aplikace – mobilní aplikace určená k instalaci na zařízení Uživatelů běžící na stanovených softwarových platformách určená k využívání funkcionalit Portálu Uživateli;

1.5.2. Ceník – dokument dostupný na stránkách Portálu s uvedením cen služeb Provozovatele nabízených v rámci Portálu Uživatelům, tvořící součást Smlouvy;

1.5.3. E-shop – internetový obchod nebo jiné obdobné internetové stránky Prodávajícího, obsahující nabídku zboží nebo služeb, zveřejňovaných prodávajícím ve smyslu těchto Podmínek na Portálu;

1.5.4. Vozidlo – je chápáno jako automobil, motocykl, či jiné zařízení pro přepravu osob, nebo materiál, manipulaci s materiálem nebo rozšíření;

1.5.5. Dealer – Dealer nebo obchodní zastoupení, prodejce nových vozidel nebo jiné internetové stránky Prodávajícího, obsahující nabídku vozidel, jejich částí nebo souvisejících služeb, zveřejňovaných prodávajícím ve smyslu těchto Podmínek na Portálu;

1.5.6. Bazar – autobazar, motobazar nebo jiné obdobné internetové stránky Prodávajícího, obsahující nabídku použitých Vozidel, jejich částí nebo služeb, zveřejňovaných prodávajícím ve smyslu těchto Podmínek na Portálu;

1.5.7. Inzerát – soukromá nabídka prodeje zboží nebo Vozidel zadaná Uživatelem v rámci uživatelské inzerce;

1.5.8. Katalog – katalog Zboží, Vozidel a Služeb dostupný na Portálu, vedený Provozovatelem;

1.5.9. Kupní smlouva – kupní nebo jiná smlouva (smlouva o dílo, příkazní smlouva apod.) uzavřená mezi Uživateli prostřednictvím Portálu nebo na základě jeho využití;

1.5.10. Kupující – fyzická nebo právnická osoba, která je Uživatelem a která užívá Portál za účelem pořízení Zboží, Vozidel nebo Služby od Prodávajícího, případně k zadávání Poptávek;

1.5.11. Nabídka – nabídka zboží, Vozidel nebo služeb zadaná Prodávajícím na Portál za účelem uzavření Kupní smlouvy s Kupujícím, včetně nabídky učiněné na základě Poptávky Kupujícího; Nabídka není návrhem na uzavření Kupní smlouvy;

1.5.12. Nabídka Přímá koupě – Nabídka umožňující uzavření Kupní smlouvy prostřednictvím Uživatelského rozhraní, bez nutnosti přímého přístupu na stránky E-shopu Prodávajícího;

1.5.13. Mobilní aplikace – aplikace pro vybrané mobilní platformy určená k užívání Portálu a k přístupu k Uživatelskému rozhraní; není-li stanoveno jinak, lze funkce popsané v těchto Podmínkách obsluhovat i prostřednictvím Mobilní aplikace;

1.5.14. Objednávka – reakce Kupujícího na Nabídku, zaslaná přímo Prodávajícímu nebo prostřednictvím Portálu způsobem nabízeným Provozovatelem (v případě Nabídky Přímá koupě); Objednávka je návrhem na uzavření Kupní smlouvy;

1.5.15. Podmínky – tyto Podmínky užívání portálu Gloffer.com, dostupné na https://www.gloffer.com/cs/clanek/32/podminky-uzivani-portalu-gloffer-com;

1.5.16. Poptávka – poptávka zboží nebo služeb zadaná Kupujícím na Portál za účelem uzavření Kupní smlouvy s Prodávajícím;

1.5.17. Portál – internetová  B2B, B2C a C2C platforma dostupná pod doménou gloffer.com, případně pod alternativními národními doménami, provozovaná Provozovatelem;

1.5.18. Prodávající – fyzická nebo právnická osoba v postavení podnikatele, která je Uživatelem a která užívá Portál k nabízení svého zboží, Vozidel nebo služeb za účelem uzavření Kupních smluv s Uživateli; Prodávající využívající službu uživatelské inzerce nemusí být v postavení podnikatele;

1.5.19. Provozovatel – provozovatel Portálu, společnost Serious Investment s.r.o., IČ 29456568, se sídlem Stanislavského 355, 721 00 Ostrava-Svinov, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíle C, vložce 54906;

1.5.20. Příspěvek – informace zadání Uživatelem do Aplikace za účelem hodnocení jiného Uživatele, E-shopu, Dealera, Bazaru nebo zboží, Vozidel a služeb nabízených na Portálu;

1.5.21. Seznam – seznam internetových obchodů nebo jiných poskytovatelů zboží, Vozidel či služeb, vytvořený a doplňovaný Provozovatelem primárně na základě veřejně dostupných informací, umožňující třídění a vyhledávání podle základních kritérií, a dostupný prostřednictvím Portálu;

1.5.22. Smlouva – smlouva o užívání Portálu, uzavřená mezi Uživatelem a Provozovatelem na základě registrace Uživatele, jejíž nedílnou součást tvoří tyto Podmínky; 

1.5.23. Uživatel – fyzická nebo právnická osoba, která s Provozovatelem uzavřela Smlouvu a které Provozovatel poskytuje přístup k Uživatelskému rozhraní Portálu, bez ohledu na to, zda je Prodávajícím nebo Kupujícím;

1.5.24. Uživatelské rozhraní – internetové rozhraní sloužící Uživatelům k zadávání Poptávek a Nabídek a k využívání dalších funkcionalit Portálu, dostupné prostřednictvím internetových stránek Portálu nebo prostřednictvím Aplikace;

1.5.25. Voucher – slevový kupón, nabízený Prodávajícím v rámci slevové nabídky, představující poukázku opravňující Kupujícího požadovat poskytnutí zboží nebo služby (v uvedeném limitním množství a časové dostupnosti) za cenu uvedenou na Voucheru.

2. Registrace na Portál a uzavření Smlouvy

2.1. Uživatel internetu, který má zájem stát se Uživatelem a uzavřít s Provozovatelem Smlouvu je oprávněn vyplnit registrační formulář dostupný na internetových stránkách Portálu, přičemž zvolí mezi registrací jakožto Prodávajícího nebo registrací jakožto Kupujícího. 

2.2. Každý Uživatel je oprávněn odeslat registrační formulář a uzavřít s Provozovatelem Smlouvu pouze pro sebe. Odeslání registračního formuláře a uzavření Smlouvy za Uživatele osobou, která k tomu není oprávněna, je zakázáno, přičemž Provozovatel je oprávněn takto Uživatele z Portálu odstranit. Tím není dotčeno právo na uzavření Smlouvy osobou, které je k tomu Uživatelem zmocněna na základě plné moci, pracovního poměru nebo jiného obdobného poměru opravňujícího jednat za Uživatele.

2.3. Registrace Prodávajícího

2.3.1. Zájemce o registraci Prodávajícího vyplní všechny požadované údaje v registračním formuláři, přičemž je oprávněn zvolit mezi národní registrací umožňující  uzavírání Kupních smluv s místem plnění pouze v zemi sídla Prodávajícího, anebo registrací mezinárodní, umožňující uzavírání Kupních smluv s místem plnění v zahraničí. Za místo plnění se pro tento účel považuje místo, kam má být dodáno zboží nebo na kterém mají být poskytnuty služby dle Kupní smlouvy. Registrační formulář je přístupný na stránkách Portálu, případně rovněž prostřednictvím profilu Zájemce v Seznamu (nalezne-li Zájemce svůj profil v Seznamu, vytvořený na základě veřejných zdrojů informací).

2.3.2. Na základě úplného vyplnění registračního formuláře potvrdí zájemce o registraci souhlas s aktuálním zněním těchto Podmínek, které je dostupné v rámci registračního formuláře. Řádně vyplněný registrační formulář zájemce kliknutím na příslušné tlačítko odešle Provozovateli. Odeslání řádně vyplněného formuláře je považováno za návrh na uzavření Smlouvy.

2.3.3. Na základě přijetí vyplněného registračního formuláře Provozovatel vyhodnotí údaje uvedené ve formuláři, přičemž je oprávněn ověřit jejich pravdivost, a reálnou funkčnost a existenci E-shopu, Dealera, Bazaru nebo jiné formy nabízení zboží, Vozidel nebo služeb zájemcem. Za tímto účelem je Provozovatel oprávněn kontaktovat zájemce o registraci prostřednictvím kontaktních údajů uvedených ve formuláři (zejm. e-mailem nebo telefonicky), za účelem ověření registrace. Provozovatel je dále oprávněn si vyžádat doplňující informace nebo dokumenty (zejména potvrzení o registraci k DPH vydané orgánem příslušným dle země registrace, nebo kopii smlouvy o vedení bankovního účtu zadaného pro účely provádění plateb za užívání Portálu). 

2.3.4. Po ověření registrace způsobem dle čl. 2.3.3. zašle Provozovatel zájemci na e-mail zadaný v rámci registračního formuláře potvrzení registrace. Potvrzení registrace obsahuje rekapitulaci zadaných registračních údajů, přístupové údaje k Uživatelskému rozhraní a požadavek na ověření e-mailu formou prokliku nebo zadání ověřovacího kódu. Přijetím potvrzení registrace je mezi zájemcem a Provozovatelem uzavřena Smlouva, přičemž zájemce se stává Uživatelem ve smyslu těchto Podmínek. Smlouva nabývá účinnosti okamžikem, kdy Uživatel úspěšně potvrdí e-mail způsobem dle potvrzení registrace. 

2.3.5. Na potvrzení registrace Provozovatelem a uzavření Smlouvy není dán právní nárok, a Provozovatel je oprávněn registraci nepotvrdit i bez udání důvodu. Mlčení Provozovatele a nepotvrzení registrace nelze považovat za souhlas s návrhem na uzavření Smlouvy. Provozovatel neodpovídá za nemožnost doručení potvrzení registrace v důsledku nefunkčnosti e-mailu zájemce nebo chybně zadané e-mailové adresy, a za nemožnost ověření e-mailu tím způsobenou.

2.4. Registrace Kupujícího

2.4.1. Zájemce o registraci Kupujícího vyplní všechny požadované údaje v registračním formuláři, a zakliknutím příslušného pole vysloví svůj souhlas s aktuálním zněním těchto Podmínek, které je dostupné v rámci registračního formuláře. Řádně vyplněný registrační formulář zájemce kliknutím na příslušné tlačítko odešle Provozovateli. Odeslání řádně vyplněného formuláře je považováno za návrh na uzavření Smlouvy.

2.4.2. V případě, že odeslaný formulář obsahuje všechny vyplněné údaje, a zadaná e-mailová adresa už není používána jiným Uživatelem, odešle Provozovatel zájemci na e-mailovou adresu zadanou v rámci registrace potvrzení registrace, které obsahuje rekapitulaci údajů zadaných zájemcem v rámci registrace, přístupové údaje k Uživatelskému rozhraní a požadavek na ověření e-mailu formou prokliku nebo zadání ověřovacího kódu. Přijetím potvrzení registrace na e-mailovou adresu zájemce je uzavřena Smlouva, přičemž zájemce se stává Uživatelem ve smyslu těchto Podmínek. Smlouva nabývá účinnosti okamžikem, kdy Uživatel úspěšně potvrdí e-mail způsobem dle potvrzení registrace.

2.4.3. Na potvrzení registrace ze strany Provozovatele není dán právní nárok a Provozovatel je oprávněn registraci nepotvrdit i bez udání důvodu. Mlčení Provozovatele a nepotvrzení registrace nelze považovat za souhlas s návrhem na uzavření Smlouvy. Provozovatel neodpovídá za nemožnost doručení potvrzení registrace v důsledku nefunkčnosti e-mailu zájemce nebo chybně zadané e-mailové adresy, a za nemožnost ověření e-mailu tím způsobenou.

2.5. Trvání a ukončení Smlouvy

2.5.1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

2.5.2. Smlouvu lze ukončit následujícími způsoby:

a) ukončením registrace Uživatelem bez udání důvodu; v případě zrušení Uživatelského účtu Prodávajícím je zrušení možné pouze v případě, že Prodávající uhradil všechny své peněžité závazky vůči Provozovateli;

b) ukončením registrace Provozovatelem z důvodu porušování povinností Uživatele dle těchto Podmínek;

c) ukončením registrace Provozovatelem z důvodu, že se Uživatel po dobu delší než 6 měsíců nepřihlásil k Uživatelskému rozhraní;

d) zrušením E-shopu, Dealera, Bazaru Provozovatelem bez registrace nového E-shopu, Dealera, Bazaru;

e) smrtí Uživatele – fyzické osoby nebo ukončením likvidace Uživatele – právnické osoby;

f) odmítnutím změn těchto Podmínek Uživatelem dle čl. 12.6.3.

2.6. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy

2.6.1. Na základě uzavření Smlouvy má Provozovatel následující povinnosti:

a) poskytovat Uživateli přístup k Uživatelskému rozhraní za účelem využívání funkcionalit Portálu, čímž není dotčeno vyloučení odpovědnosti Provozovatele za nepřetržitou dostupnost Portálu a jeho internetových stránek dle čl. 8.2.3.;

b) umožnit Prodávajícímu správu informací nacházejících se v jeho profilu v Seznamu;

c) přijímat Nabídky zadané Prodávajícími prostřednictvím Portálu, identifikovat tyto Nabídky s konkrétním Prodávajícím a E-shopem, Dealetem, Bazarem a zobrazovat Nabídky v souladu s údaji zadanými Prodávajícím;

d) poskytovat Prodávajícím nástroj k hromadnému importu Nabídek ze stránek E-shopu, Dealerea, Bazaru na stránky Portálu a podporu při implementaci a užívání tohoto nástroje, čímž není dotčeno vyloučení odpovědnosti za nepřetržitou funkčnost takového nástroje ve smyslu čl. 8.2.3.; 

e) přijímat Poptávky zadané Kupujícími prostřednictvím Portálu, identifikovat tyto Poptávky s konkrétním Kupujícím a zobrazovat Poptávky v souladu s údaji zadanými Kupujícím;

f) zajistit přístup Kupujících na stránky E-shopu na základě kliknutí Kupujícího na Nabídku;

g) v případě Nabídek Přímá koupě identifikovat Objednávku Kupujícího s konkrétní Nabídkou a předat Objednávku Prodávajícímu;

h) přijímat platby uhrazené Uživateli dle těchto Podmínek a identifikovat tyto platby s konkrétními Uživateli.

2.6.2. Na základě uzavření Smlouvy má Prodávající následující povinnosti:

a) zajistit funkčnost stránek E-shopu, Dealera, Bazaru obsahujících nabídky zboží nebo služeb odpovídající nabídkám zveřejněným na Portálu;

b) zadávat na Portál výhradně reálné Nabídky zboží, Vozidel nebo služeb, které je schopen Kupujícím dodat za podmínek dle Nabídky;

c) platit Provozovateli cenu za užívání Portálu ve výši a způsobem dle Ceníku;

d) poskytovat plnění z Kupních smluv Kupujícím řádně a v souladu s Nabídkou;

e) dodržovat omezení užívání Portálu dle čl. 8.3; 

f) dodržovat pravidla vkládání Příspěvků dle čl. 10;

g) v případě jakékoli změny v kontaktních a identifikačních údajích informovat o této změně neprodleně Provozovatele a aktualizovat tyto údaje v Seznamu.

2.6.3. Na základě uzavření Smlouvy má Kupující následující povinnosti:

a) v případě jakékoli změny v kontaktních a identifikačních údajích informovat o této změně neprodleně Provozovatele;

b) dodržovat omezení užívání Portálu dle čl. 8.3; 

c) dodržovat pravidla vkládání Příspěvků dle čl. 10; 

d) zadávat prostřednictvím Portálu pouze reálné Poptávky, na základě nichž je schopen uzavřít Kupní smlouvu s Prodávajícím a splnit povinnosti z této Kupní smlouvy. 

3. Vystavování Nabídek Prodávajícími a uzavírání Kupních smluv

3.1. Vystavování Nabídek

3.1.1. Prodávající je oprávněn vystavovat na Portál Nabídky zboží, Vozidel nebo služeb, které nabízí na E-shopu, Dealerství, Bazaru nebo jiným způsobem, a to formou manuálního zadání Nabídky, nebo formou automatického importu Nabídek prostřednictvím XML kódu implementovaného na internetové stránky E-shopu, Dealera, Bazaru. Nabídka obsahuje základní popis nabízeného zboží nebo Vozidla včetně jeho fotografie, informace o ceně, skladové dostupnosti a termínu dodání, ceně dopravy a případných technických specifikací. Za informace uvedené v Nabídce odpovídá výhradně Prodávající. Provozovatel odpovídá pouze za to, že informace zadané Prodávajícím budou v rámci Nabídky zobrazeny nezměněné, s výjimkou případných změn formátu vyžadovaných k řádnému zobrazení informací na Portálu. 

3.1.2. XML kód pro účely automatického importu je dostupný v rámci Uživatelského rozhraní. Stažením XML kódu uděluje Provozovatel Uživateli licenci k užití XML kódu k účelu dle těchto Podmínek. Provozovatel neodpovídá za užití XML kódu na jiných stránkách Prodávajícího než na stránkách E-shopu, Dealera nebo Bazaru, z něhož Prodávající importuje Nabídky na Portál, ani za jeho užití k jinému účelu.

3.1.3. Obchodník odpovídá za to, že veškeré údaje uvedené na Portálu v rámci Nabídek jsou reálné, zejména že kupní cena je uvedena jako kompletní včetně daně z přidané hodnoty a bez jakýchkoli dalších dodatečných poplatků, že skladová dostupnost zboží je uvedena správně a že jí odpovídá termín dodání zboží. Provozovatel je oprávněn okamžitě odstoupit od Smlouvy s Prodávajícím, který toto pravidlo poruší.

3.1.4. Prodávající odpovídá za soulad veškerých informací uvedených v rámci Nabídek s právními předpisy ve smyslu čl. 8.2.2. Prodávající bere na vědomí, že Provozovatel nevykonává žádnou kontrolu nad obsahem informací uvedených v Nabídkách a nad jejich souladem s právními předpisy.

3.1.5. Prodávající odpovídá za splnění veškerých informačních povinností vůči Kupujícím, požadovaných právními předpisy, zejména za poskytnutí informací Kupujícím – spotřebitelům, požadovaným právními předpisy na ochranu spotřebitele. V případě Nabídek Přímá koupě zmocňuje Prodávající k poskytnutí těchto informací Provozovatele v rámci těchto Podmínek, případně v rámci jiných podmínek aplikovaných Provozovatelem při procesu uzavření Kupní smlouvy v režimu Nabídek Přímá koupě.

3.1.6. Prodávající je oprávněn Nabídku kdykoli zrušit a odstranit z Portálu. Tímto nejsou nijak dotčeny jeho povinnosti z Kupních smluv, uzavřených s Kupujícími za dobu zobrazování Nabídky na Portálu.

3.1.7. Prodávající je povinen bezodkladně zrušit Nabídku, kterou již není schopen plnit (dodat) za podmínek v této Nabídce uvedených.

3.2. Nabídky Přímá koupě

3.2.1. Možnost zadání Nabídek Přímá koupě je Prodávající oprávněn zvolit v rámci procesu registrace dle čl. 2.3.

3.2.2. Prodávající bere na vědomí, že režim uzavření Kupní smlouvy prostřednictvím Nabídky Přímá koupě vyžaduje poskytnutí informací Kupujícímu-spotřebiteli, které musí být Kupujícímu ve smyslu právních předpisů na ochranu spotřebitele (zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku) poskytnuty před uzavřením Kupní smlouvy. Tyto informace poskytuje Kupujícím jménem Prodávajícího Provozovatel v rámci tohoto čl. 3, aby byl dodržen požadavek poskytnutí informací před uzavřením Kupní smlouvy.

3.2.3. Prodávající prohlašuje, že se seznámil s obsahem informací poskytovaných Kupujícím dle předchozího článku. Prodávající a Kupující sjednávají, že se práva a povinnosti Prodávajícího, upravená v rámci informací poskytnutých Kupujícím ve smyslu předchozího článku, řídí výhradně těmito informacemi, a v tomto rozsahu se na vztah Prodávajícího a Kupujícího neaplikují vlastní podmínky prodeje zboží nebo služeb Prodávajícího na daném E-shopu, Dealerství nebo Bazaru. Zadáním Nabídky Přímá koupě Prodávající uděluje Kupujícímu souhlas s poskytnutím informací dle předchozího článku Kupujícím, a souhlas s tím, aby se jeho práva a povinnosti ve vztahu ke Kupujícímu v případě uzavření Kupní smlouvy dle dané Nabídky řídily těmito informacemi. 

3.2.4. Nabídka Přímá koupě, případně proces vytváření Objednávky obsahují alespoň následující informace:

a) název zboží, Vozidla nebo služby;

b) popis zboží, Vozidla nebo služby;

c) identifikace Prodávajícího;

d) v případě služby rovněž informace o trvání poskytování služby a způsobu jejího ukončení;

e) cena zboží, Vozidla nebo služby včetně DPH a dalších případných plateb (recyklační poplatek apod.); cena zboží nebo služby nabízená Obchodníkem na Portálu nesmí být nikdy vyšší, než cena téhož zboží nebo služby uvedená na E-shopu, Dealerství, Bazaru;

f) cena dodání zboží Kupujícímu nebo jednotlivých způsobů dopravy nabízených Prodávajícím, včetně ceny za případnou dobírku;

g) informace o povinnosti uhradit zálohu, požaduje-li ji Prodávající v souvislosti s poskytovaným zbožím, Vozidlem nebo službou;

h) nejkratší doba, po kterou Kupní smlouva Prodávajícího a Kupujícího zavazuje, je-li jejím předmětem opakované plnění;

i) informace o jednotlivých způsobech platby a nákladech na využití těchto způsobů;

j) informace o jednotlivých způsobech dopravy zboží Kupujícímu a termínech doručení.

3.2.5. Kupujícímu jsou dále prostřednictvím těchto Podmínek poskytnuty následující informace:

a) informace o nákladech na použití prostředků komunikace na dálku;

b) informace o odstoupení od Kupní smlouvy;

c) informace o právech z vad zboží, Vozidel nebo služby a o uplatnění reklamací.

3.3. Reakce na Nabídky, uzavření Kupní smlouvy

3.3.1. Kupující jsou oprávněni procházet Nabídky, za tímto účelem přistupovat ke stránkám Portálu a odesílat Objednávky zboží, Vozidel nebo služeb Prodávajícím. V případě standardních Nabídek je Kupující po kliknutí na konkrétní Nabídku přesměrován na internetové stránky E-shopu, na nichž je oprávněn uzavřít s Prodávajícím Kupní smlouvu způsobem a za podmínek stanovených Prodávajícím na stránkách tohoto E-shopu. Práva a povinnosti Kupujícího a Prodávajícího z Kupní smlouvy se řídí výhradně podmínkami prodeje zboží nebo služeb Prodávajícího platnými pro daný E-shop. Kupující bere na vědomí, že Provozovatel nevykonává žádnou kontrolu nad podmínkami prodeje, uplatňovanými ze strany Prodávajícího pro daný E-shop. V případě, že Prodávající není provozovatelem E-shopu, je Kupní smlouva uzavřena způsobem nabízeným Prodávajícím, a řídí se podmínkami prodeje, které Prodávající Kupujícímu sdělí v rámci uzavření Kupní smlouvy. U Vozidel kupující získává kontakt na Dealera nebo Bazar a další obchodní jednání provádí přímo s tímto Dealerem nebo Bazarem.

3.3.2. Provozovatel žádným způsobem neodpovídá za uzavření Kupní smlouvy a za její plnění Prodávajícím i Kupujícím. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za realizaci prodeje Vozidla a s tím souvisejících služeb. Provozovatel neodpovídá za škodu vzniklou Kupujícímu z důvodu neuzavření Kupní smlouvy nebo jakýchkoli problémům v komunikaci Kupujícího s Prodávajícím.

3.3.3. V případě Nabídky Přímá koupě je Kupující oprávněn zaslat Prodávajícímu Objednávku prostřednictvím stránek Portálu, způsobem nabízeným Provozovatelem (vyplněním objednávkového formuláře na základě zvolení konkrétní Nabídky).  Odeslání řádně vyplněného objednávkového formuláře je návrhem Kupujícího na uzavření Kupní smlouvy s Prodávajícím, který je Provozovatel povinen prostřednictvím systému portálu předat Prodávajícímu.

3.3.4. Na základě odeslání objednávkového formuláře je Provozovatel oprávněn zaslat Kupujícímu rekapitulaci Objednávky, obsahující veškeré údaje zadané v rámci Objednávky. Rekapitulace Objednávky je zasílána Provozovatelem automatizovanými prostředky, slouží pouze jako důkaz o přijetí Objednávky systémem Portálu a není přijetím návrhu na uzavření Kupní smlouvy.

3.3.5. Na základě předání Objednávky zboží, Vozidel vystaveného prostřednictvím nabídky přímá koupě Prodávajícímu systémem Portálu Prodávající vyhodnotí dostupnost objednaného zboží, Vozidel nebo služeb a zašle Kupujícímu potvrzení Objednávky, obsahující rekapitulaci údajů obsažených v Objednávce. Přijetím potvrzení Objednávky je uzavřena Kupní smlouva. V případě, že Kupující zvolil jako způsob úhrady kupní ceny platbu převodem na bankovní účet nebo jinou off-line platební metodu s výjimkou dobírky, zašle mu Prodávající v rámci potvrzení Objednávky rovněž údaje pro provedení platby kupní ceny.

3.3.6. V případě, že po přijetí Objednávky Prodávající zjistí, že není schopen Kupujícímu dodat zboží, Vozidlo nebo službu dle Nabídky (zejména z důvodu změněné dostupnosti), neprodleně kontaktuje Kupujícího telefonicky nebo e-mailem a nabídne mu jiný termín dodání, případně jiné podmínky dle daného důvodu nemožnosti dodání zboží nebo služby. V případě, že Kupující se změnou podmínek souhlasí, zašle mu Prodávající potvrzení Objednávky dle čl. 3.3.5. V případě, že Kupující se změnou podmínek dodání nesouhlasí, Prodávající mu potvrzení Objednávky nezašle a Kupní smlouva není uzavřena.

3.3.7. Na základě uzavřené Kupní smlouvy má Prodávající povinnost dodat Kupujícímu zboží, Vozidlo nebo poskytnout mu službu v rozsahu dle Objednávky, zajistit přepravu zboží, Vozidla Kupujícímu, je-li součástí Objednávky rovněž přeprava zboží, Vozidla a vyhovět oprávněným nárokům Kupujícího z vad zboží, Vozidla nebo služby. Kupující je na základě uzavřené Kupní smlouvy povinen zaplatit Prodávajícímu cenu zboží, Vozidla nebo služby a zboží, Vozidlo nebo službu převzít.

3.4. Nabídka Přímá koupě - odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím-spotřebitelem

3.4.1. Kupující - spotřebitel je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy, uzavřené na základě Nabídky Přímá koupě bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení musí být učiněno písemně nebo e-mailem vůči Prodávajícímu, přičemž v odstoupení musí být Kupní smlouva jednoznačně identifikována (např. číslem nebo jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti). Lhůta se považuje za dodrženou v případě, že odstoupení od Kupní smlouvy bude do jejího uplynutí (do 24:00 hod. posledního dne lhůty) prokazatelně odesláno Prodávajícímu. V případě odstoupení je Kupující povinen nejpozději do 14 dní od odstoupení od smlouvy vrátit Prodávajícímu Zboží, Vozidlo v bezvadném stavu s veškerým příslušenstvím a s kompletní dokumentací (doklad o koupi, návod, záruční list) na adresu sídla Prodávajícího, nebo na jinou adresu, kterou mu Prodávající za tímto účelem sdělí.

3.4.2. Je-li předmětem Kupní smlouvy poskytování služeb, není Kupující oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy v případě, že služby byly splněny s výslovným souhlasem Kupujícího před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy. Za výslovný souhlas se pro účely tohoto ustanovení považuje odeslání Objednávky Kupujícím v případě, že termín splnění služeb uvedený v Nabídce nastane dříve, než uplyne lhůta k odstoupení od smlouvy.

3.4.3. Je-li předmětem Kupní smlouvy poskytování služeb a Prodávající začal s jejich poskytováním na základě výslovné žádosti Kupujícího ještě před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy, má v případě odstoupení Prodávající vůči Kupujícímu nárok na úhradu poměrné části kupní smlouvy odpovídající ceně služeb, poskytnutých do okamžiku odstoupení. Za výslovný souhlas se pro účely tohoto ustanovení považuje odeslání Objednávky Kupujícím v případě, že termín splnění služeb uvedený v Nabídce nastane dříve, než uplyne lhůta k odstoupení od smlouvy.

3.4.4. Kupující není oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy v případech, uvedených v § 1837 občanského zákoníku, zejména pak v následujících případech: 

a) Zboží, Vozidlo bylo upraveno podle přání Kupujícího;

b) dodané zboží podléhá rychlé zkáze;

c) cena zboží, Vozidla nebo služby závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího, přičemž k této výchylce může dojít v průběhu lhůty k odstoupení od smlouvy, nebo se jedná o finanční službu, jejíž cena závisí na pohybech cen na finančních trzích, které Prodávající nemůže ovlivnit;

d) Zboží, Vozidlo bylo dodáno v uzavřeném obalu, a Kupujícím bylo po dodání z obalu vyňato a z hygienických důvodů je nelze vrátit;

e) dodaným zbožím, Vozidlem popř. jeho nedílnou součástí je počítačový program, zvuková nebo obrazová nahrávka, nahraná na hmotném nosiči dat (CD, DVD, flash disk) a Kupující porušil originální obal takového hmotného nosiče (pokud je nosič zvlášť zabalen); 

f) zbožím jsou noviny, periodika nebo časopisy;

g) zbožím jsou potraviny, nápoje nebo jiné zboží běžné spotřeby; 

h) zboží, Vozidlo nebylo vráceno kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu apod.); 

i) k vrácenému zboží, Vozidlu nebyl přiložen originální doklad o koupi.

3.4.5. Odstoupí-li Kupující oprávněně, je mu Prodávající povinen vrátit zaplacenou kupní cenu včetně nákladů na dopravu, a to nejpozději do 14 dní od odstoupení. Prodávající má nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů, spojených s vrácením zboží, Vozidla, pokud mu tyto náklady vznikly. Provedl-li Kupující úhradu kupní ceny bezhotovostním převodem, je Prodávající povinen vrátit kupní cenu na bankovní účet Kupujícího, z něhož byla úhrada kupní ceny provedena. Provedl-li Kupující úhradu kupní ceny platební kartou, je Prodávající povinen vrátit kupní cenu zpět na kartu Kupujícího, jejímž prostřednictvím byla úhrada kupní ceny provedena.

3.4.6. Prodávající je povinen vrátit Kupujícímu s kupní cenou rovněž náklady vynaložené na dodání zboží, Vozidla Kupujícímu (poštovné, dobírečné). V případě, že Prodávající nabízí více způsobů přepravy zboží, Vozidla s různou cenou, je povinen při odstoupení vrátit Kupujícímu náklady dodání zboží, Vozidla pouze ve výši ceny nejlevnějšího způsobu přepravy, který byl pro dané zboží Prodávajícím nabízen v okamžiku uzavření Kupní smlouvy. Pokud je vozidlo převzato Kupujícím v místě provozovny Dealera nebo Bazaru, je kupující při vrácení povinen vozidlo do tohoto místa dopravit zpět na vlastní náklady.

3.4.7. Náklady na vrácení zboží, Vozidla Prodávajícímu (zejména poštovné za doručení vráceného zboží Prodávajícímu) nese Kupující. Kupující není oprávněn zboží, Vozidlo Prodávajícímu vracet formou dobírky. Zboží, Vozidlo takto zaslané není Prodávající povinen přijmout.

3.4.8. Kupující odpovídá Prodávajícímu za škodu, vzniklou snížením hodnoty zboží, Vozidla, vráceného při odstoupení Kupujícího od Kupní smlouvy v důsledku nakládáním s tímto zbožím, Vozidlem jiným způsobem, než jakým je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Zejména Kupující Prodávajícímu odpovídá za poškození zboží, Vozidla jiným způsobem, než v důsledku jeho přiměřeného poškození užíváním k účelu, k jakému je zboží, Vozidlo určeno, po dobu od přijetí zboží, Vozidla Kupujícím do odstoupení.

3.4.9. V případě, že Kupující odstoupil od Kupní smlouvy neplatně (v rozporu s čl. 3.4.4. Podmínek), Kupní smlouva nezaniká, a Prodávající zašle zboží, Vozidlo zpět Kupujícímu na náklady Kupujícího, nebo je uskladní na náklady Kupujícího, o čemž je povinen Kupujícího neprodleně vyrozumět. Na tento případ se použijí přiměřeně ustanovení § 2402 a  násl. občanského zákoníku o úschově. 

3.4.10. Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy v případě, že z důvodů spočívajících nikoliv na jeho straně není schopen řádně a včas dodat zboží, Vozidlo nebo službu, které jsou předmětem Kupní smlouvy. V případě změny termínu předpokládaného dodání zboží, Vozidla, které je předmětem uzavřené Kupní smlouvy je Prodávající povinen neprodleně informovat Kupujícího o změně dostupnosti. V případě, že Kupující neakceptuje nový termín dodání, je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit. 

3.5. Nabídka Přímá koupě - odpovědnost za vady a reklamace 

3.5.1. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že zboží, Vozidlo nebo služba budou dodány v souladu s Kupní smlouvou a že se na něm nevyskytnou vady v průběhu 24 měsíců od převzetí Kupujícím.

3.5.2. Kupující je povinen prohlédnout zboží, Vozidlo bez zbytečného odkladu po jeho převzetí a případné vady reklamovat u Prodávajícího neprodleně po jejich zjištění. Pokud bylo Vozidlo prodáváno jako zánovní, je Prodávající povinen prokazatelně informovat kupujícího o vadách Vozidla. Na tyto vady Vozidla není při reklamaci brán zřetel.

3.5.3. V případě, že na základě prohlídky zboží Kupující zjistí, že je zboží, Vozidlo vadné nebo mu bylo dodáno zboží, Vozidlo v rozporu s Kupní smlouvou co do množství, jakosti i provedení, nebo má zánovní Vozidlo Vady nad rámec deklarovaných Prodávajícím je Kupující povinen neprodleně tyto skutečnosti Prodávajícímu oznámit písemně nebo prostřednictvím e-mailu, uvedeného Prodávajícím v potvrzení Objednávky. V případě, že Kupující neoznámí vadu zboží, Vozidla Prodávajícímu včas, jeho nárok na odstranění vad zboží zaniká.

3.5.4. V případě, že jsou vady zboží, Vozidla podstatné, mající vliv na základní funkčnost zboží, zejména je-li zboží, Vozidlo viditelně nebo funkčně poškozeno nebo chybí-li část zboží, Vozidla důležitá pro jeho funkčnost, má Kupující právo požadovat na Prodávajícím dodání nového nebo chybějícího zboží, Vozidla nebo jeho části, opravu, na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od Kupní smlouvy. Zvolený nárok je Kupující povinen oznámit Prodávajícímu při oznámení vad zboží, Vozidla.

3.5.5. V případě, že jsou vady zboží, Vozidla nepodstatné, nemající vliv na základní funkčnost zboží, Vozidla zejména drobné poškození zboží, Vozidla nemající vliv na funkčnost, chybějící nepodstatná část nebo vady množství, má Kupující právo požadovat na Prodávajícím odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Zvolený nárok je Kupující povinen oznámit Prodávajícímu při oznámení vad zboží, Vozidla.

3.5.6. V případě, že Prodávající poskytuje na zboží, Vozidlo záruku za jakost ve smyslu § 2113 a násl. občanského zákoníku, řídí se práva a povinnosti Kupujícího-spotřebitele a Prodávajícího v rámci reklamace vad zboží, Vozidla ujednáním o záruce. Ujednání o záruce nemůže Kupujícího-spotřebitele zbavit míry ochrany uvedené v občanském zákoníku a v čl. 3.5.4. a 3.5.5. těchto Podmínek.

4. Zadávání Poptávek a uzavírání Kupních smluv na základě Poptávek

4.1. Vytváření Poptávek

4.1.1. Kupující je oprávněn zadávat na Portál poptávky zboží, Vozidel nebo služeb, za účelem získání nabídek dodání tohoto zboží, Vozidel nebo služeb ze strany Prodávajících, Dealerů a Bazarů provedení volby nejvýhodnější nabídky a uzavření Kupní smlouvy zboží nebo služeb s Prodávajícím, který zadal nejvhodnější nabídku. U Vozidel dochází ke kontaktování Prodávajícího Kupujícím a obchod je uzavřen mimo Portál. 

4.1.2. Poptávku Kupující zadá do systému Portálu vyplněním formuláře v příslušné sekci Uživatelského rozhraní. Provozovatel stanoví minimální rozsah informací, které jsou vyžadovány k úspěšnému zadání Poptávky. Odesláním řádně vyplněné Poptávky Kupující pověřuje Provozovatele k tomu, aby zajistil zveřejnění Poptávky na stránkách příslušné sekce Portálu po stanovenou dobu a zajistil Prodávajícím možnost na Poptávku reagovat způsobem dle těchto Podmínek.

4.1.3. Kupující je oprávněn Poptávku zadat ve vztahu ke konkrétnímu zboží, Vozidlu nebo službě uvedeným v Katalogu, anebo ve vztahu ke zboží, Vozidlu a službě podle vlastní specifikace. Za dostatečnou specifikaci zboží, Vozidla nebo služby a s tím související správné zařazení Poptávky do příslušné kategorie odpovídá Kupující.

4.1.4. Odesláním řádně vyplněné Poptávky vyhlašuje Kupující veřejnou soutěž o nejvýhodnější nabídku na uzavření Kupní smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, Vozidla nebo služby dle Poptávky Kupujícímu. Kupující zvolí kritéria posuzování nabídek podle možnosti nabízených formulářem Poptávky. Základními kritérii jsou výše kupní ceny a skladová dostupnost zboží, Vozidla. U Vozidel navíc rozhoduje největší podobnost požadovaných parametrů Vozidla s dostupnými skladovými nebo výrobními kapacitami Prodávajícího. Lhůta k předkládání nabídek (konec Poptávky) je Stanovena Provozovatelem Portálu po kontrole Poptávky. Kupující je oprávněn zvolit, zda může být Poptávka kdykoli ukončena po přijetí výhodné nabídky Prodávajícího, anebo zda bude ukončena, až po uplynutí celé doby na kterou je vyhlášena.  

4.1.5. Provozovatel je oprávněn Poptávku kdykoli z Portálu odstranit, zejména v následujících případech:

a) Poptávka zjevně neodpovídá realitě nebo je zcela v rozporu se zaměřením Portálu;

b) Poptávka neobsahuje relevantní informace, na základě nichž by Prodávající byli schopni na Poptávku reagovat;

c) obsah Poptávky nebo jeho část se nachází v rozporu s čl. 10.4.;

d) Kupující zadal nadměrné množství Poptávek za krátké časové období, nebo z Příspěvků vztahujících se k Poptávkám vyplývá, že nebyly zrealizovány z důvodů na straně Kupujícího;

e) obsah Poptávky nebo jiné okolnosti nasvědčují tomu, že účelem jejího zadání je pouze zjištění cenové nabídky konkurenčního subjektu bez skutečné vůle Kupujícího uzavřít Kupní smlouvu.

O této skutečnosti Prodávající Kupujícího informuje na jeho e-mailovou adresu. Prodávající je rovněž oprávněn kdykoli změnit zařazení Poptávky do jiné kategorie, pokud je to s ohledem na její předmět vhodné.

4.2. Reakce na Poptávky, uzavírání Kupních smluv

4.2.1. Prodávající, který má zájem reagovat na Poptávku, zašle Kupujícímu nabídku prostřednictvím Uživatelského rozhraní, přičemž do nabídky uvede veškeré nabízené parametry dodání zboží, Vozidla nebo služby požadované Poptávkou. Prodávající může do nabídky uvést dobu její platnosti. Provozovatel odpovídá za řádné předání nabídky kupujícímu.

4.2.2. Kupující je oprávněn Prodávajícího reagujícího na Poptávku kontaktovat prostřednictvím uživatelského rozhraní za účelem dohody o úpravě podmínek vyplývajících z reakce Prodávajícího (zejména za účelem dosažení výhodnější kupní ceny nebo konkrétního typu zboží, Vozidla). Provozovatel je oprávněn možnost reakce Kupujícího omezit pouze na některé typy Poptávek.

4.2.3. Kupující je oprávněn Poptávku odvolat bez uzavření Kupní smlouvy, nebo ji po jejím ukončení zrušit. Kupující není povinen uzavřít Kupní smlouvu s žádným z Prodávajících, kteří na Poptávku reagovali. Prodávajícímu nevzniká na základě zaslání nabídky Kupujícímu na základě jeho Poptávky právní nárok na uzavření Kupní smlouvy. Prodávající, který zaslal nejvýhodnější Nabídku, však nesmí odmítnout uzavřít Kupní smlouvu v případě, že Kupující postupuje způsobem dle čl. 4.2.4. V případě porušení této povinnosti je Provozovatel oprávněn zamezit Prodávajícímu přístup k Poptávkám, nebo odstoupit od Smlouvy. 

4.2.4. Uzavření Kupní smlouvy s Prodávajícím, který Kupujícímu zaslal nejvýhodnější nabídku, se řídí čl. 3.3.1. a čl. 3.3.2. těchto Podmínek, popřípadě jinými podmínkami, které si Kupující a Prodávající mezi sebou dohodnou. U vozidel dochází k uzavření Kupní smlouvy mimo Portál a provozovatel za její plnění nenese žádnou odpovědnost.

4.2.5. Kupující není oprávněn uzavřít Kupní smlouvu s jiným Prodávajícím než s tím, který podal nejvýhodnější nabídku podle kritérií stanovených v Poptávce, ledaže tento Prodávající výslovně uvede, že o uzavření Kupní smlouvy nemá zájem, nebo že z jeho jednání vyplývá, že Kupní smlouvu neuzavře. V případě porušení této povinnosti je Provozovatel oprávněn zamezit Kupujícímu přístup k vytváření Poptávek, nebo odstoupit od Smlouvy.

4.2.6. V případě uzavření Kupní smlouvy je Kupující nebo Prodávající povinen Provozovateli prostřednictvím Uživatelského rozhraní sdělit, že došlo k uzavření Kupní smlouvy a za jakou výši kupní ceny. Provozovatel tuto skutečnost zveřejní na Portálu u dané Poptávky.

5. Nabízení slev a výhod ke zboží, Vozidlům nebo službám

5.1. Prodávající jsou oprávněni nabízet slevy a výhody k jednotlivému zboží, Vozidlu nebo službám nebo ke kategoriím zboží, Vozidel nebo služeb následujícími způsoby:

5.1.1. zveřejněním nabídky zboží, Vozidla zařazeného do Katalogu s uvedením slevy z kupní ceny a soupisel dodatečných výhod;

5.1.2. přímým nabízením Voucheru v rámci sekce „Slevy“.

5.2. Nabídky slev prostřednictvím Katalogu

5.2.1. Ke zboží, Vozidlu uvedenému v Katalogu 

5.2.2. jsou Prodávající oprávněni zadávat nabídky slev a výhod prostřednictvím příslušné funkce uživatelského rozhraní. Sleva a výhody představuje nabídku dodání zboží, Vozidla dle katalogu za cenu výhodnější, než jaká je standardní cena zboží, Vozidla uvedená v katalogu. Sleva je obchodníkem Prodávajícím stanovena zadáním procenta představujícího míru snížení kupní ceny, nebo zadáním finální kupní ceny po slevě. Prodávající může ke zboží, Vozidlu přidat dodatečné výhody ve formě doplňkových produktů nebo služeb. Prodejce vždy uvede množství dané výhody a cenu, za kterou je výhoda poskytnuta. 

5.2.3. V rámci nabídek slev prostřednictvím Katalogu lze uzavřít Kupní smlouvu na Zboží, Vozidlo způsobem dle čl. 3.3.1. (uzavření Kupní smlouvy prostřednictvím E-shopu, Dealerství, Bazaru Prodávajícího nebo jiným způsobem, který Prodávající nabízí), nebo způsobem dle čl. 3.3.5., pokud Prodávající ve vztahu k danému zboží zvolil možnost nabídky Přímá koupě.

5.2.4. Postup při uzavírání Kupní smlouvy ohledně nabídek slev a výhod prostřednictvím Katalogu se řídí čl. 3 těchto Podmínek.

5.2.5. Vystavením slevy, výhody prostřednictvím Katalogu se Prodávající zavazuje uzavřít s Kupujícím Kupní smlouvu na uvedené zboží, Vozidlo za kupní cenu odpovídající vystavené slevě (v případě, že budou splněny další podmínky pro uzavření Kupní smlouvy dle čl. 3. těchto Podmínek) s uvedenými výhodami. Kupující je oprávněn podmínit výši nabízené slevy nákupem určitého počtu kusů zboží, Vozidel není však oprávněn stanovit pro uplatnění slevy jakékoli další podmínky (zejména její uplatnění podmínit nákupem jiného zboží, Vozidla, předchozí registrací Kupujícího u Prodávajícího nebo předchozími nákupy zboží, Vozidel u Prodávajícího apod.). V případě porušení tohoto ustanovení je Provozovatel oprávněn dočasně zablokovat Prodávajícímu možnost vystavování nabídek zboží, Vozidel nebo odstoupit od Smlouvy.

5.3. Nabídky slev prostřednictvím Voucheru

5.3.1. Voucher představuje poukázku na poskytnutí zboží, Vozidla nebo služby Prodávajícím za cenu a další výhody uvedenou na Voucheru, případně za podmínek výhodnějších, než jsou standardní podmínky jejich poskytnutí. Voucher může opravňovat Kupujícího k odběru zboží, Vozidla nebo služby za nižší cenu než za jakou jsou tyto standardně Prodávajícím nabízeny, nebo na základě něj může být poskytnuta delší záruční doba, dárek zdarma, vyšší množství zboží, Vozidel služba na delší dobu apod. Možnost zakoupit Voucher může být Prodávajícím podmíněna dosažením předem stanoveného počtu objednávek Kupujících (nabídka Voucheru s aktivací slevy).

5.3.2. Prodávající zadává prostřednictvím Uživatelského rozhraní nabídku Voucheru, přičemž samotný Voucher vygeneruje systém Portálu po zadání všech požadovaných parametrů Voucheru (zejména označení zboží, Vozidla nebo služby, zadání kupní ceny, počtu nabízených Voucherů, doby, po kterou je Voucher na Portálu nabízen a doby po kterou jej lze u Prodávajícího uplatnit).  Vystavením Voucheru se Prodávající zavazuje poskytnout Kupujícímu, který Voucher předloží, specifikované zboží, Vozidlo nebo služby za cenu uvedenou ve Voucheru.

5.3.3. Vystavením nabídky Voucheru zmocňuje Prodávající Provozovatele k tomu, aby jeho jménem přijal platbu kupní ceny od Kupujících, kteří si Voucher zakoupí. Prodávající vybere v rámci Uživatelského rozhraní kritérium, podle něhož mu Provozovatel platby přijaté za daný Voucher vyplatí (po ukončení nabízení Voucheru, po dosažení určité částky přijatých plateb z různých Voucherů nebo jiná kritéria nabízená Provozovatelem). 

5.3.4. V případě, že se jedná o nabídku Voucheru s aktivací slevy, uhradí Provozovatel Prodávajícímu částku rovnající se souhrnu plateb přijatých od Kupujících za daný Voucher pouze v případě, že bude splněna podmínka pro aktivaci slevy (dosažení stanoveného počtu zakoupených Voucherů). Není-li tato podmínka ve stanovené době splněna, vrátí Provozovatel veškeré přijaté kupní ceny zpět Kupujícím, kteří je uhradili, a to stejným způsobem, jakým byly ceny Prodávajícímu uhrazeny (na platební kartu, PayPal účet nebo bankovním převodem).

5.3.5. Kupní smlouva týkající se dodání Voucheru je uzavírána mezi Kupujícím a Provozovatelem způsobem dle čl. 3. těchto podmínek, přičemž jejím předmětem je závazek Provozovatele dodat Kupujícímu platný Voucher odpovídající Nabídce, a závazek Kupujícího Voucher převzít a zaplatit za něj Provozovateli kupní cenu. Není-li v nabídce stanoveno jinak, nepředstavuje smlouva o dodání Voucheru Kupní smlouvou o dodání zboží, Vozidla nebo služeb Prodávajícím ve smyslu čl. 1.5.6. 

5.3.6. Podmínkou poskytnutí Voucheru Kupujícímu je provedení úhrady kupní ceny jedním ze způsobů nabízených Provozovatelem. U standardních nabídek Voucheru zašle Provozovatel Kupujícímu Voucher na základě přijetí platby kupní ceny (v případě off-line platebních metod), nebo na základě potvrzení poskytovatele on-line platební metody o úspěšném zaúčtování transakce ve prospěch Provozovatele. V případě nabídek Voucheru s aktivací slevy zašle Prodávající Voucher Kupujícímu až na základě provedení aktivace slevy. Voucher zasílá Prodávající Kupujícímu standardně e-mailem na jeho e-mailovou adresu zadanou v rámci registrace, a to ve formě přílohy nebo odkazu umožňujícího jeho stažení. 

5.3.7. Kupní smlouva mezi Kupujícím a Prodávajícím je standardně uzavřena jeho předložením Prodávajícímu, a to v tištěné nebo elektronické podobě, podle požadavků Prodávajícího. V případě, že předmětem Kupní smlouvy uzavřené na základě Voucheru je prodej movitých věcí (zboží) prostřednictvím E-shopu, Dealerství nebo Bazaru Prodávajícího, je odeslání nebo osobní doručení objednávky Voucheru Kupujícím rovněž návrhem na uzavření samotné Kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím za podmínek vyplývajících z Voucheru, vyplývá-li tak z Nabídky. V takovém případě je uzavřením kupní smlouvy týkající se dodání Voucheru uzavřena rovněž Kupní smlouva, přičemž na její uzavření se vztahuje postup uzavření Kupní smlouvy dle čl. 3 v rozsahu týkajícím se Nabídek spočívajících ve vystavení zboží, Vozidla. 

5.3.8. Povinnosti Provozovatele v případě vystavení Voucheru se řídí čl. 5.2.4. těchto Podmínek. Provozovatel žádným způsobem neodpovídá za splnění závazků Prodávajícího vyplývajících z předložení Voucheru Kupujícím. V případě, že se Provozovatel dozví o porušení povinností Prodávajícího vyplývajících z předložení Voucheru (zejména o stanovení dalších podmínek Kupujícím za účelem získání slevy, nebo o odmítnutí dodání zboží, Vozidla nebo poskytnutí služby Kupujícímu, který předložil platný Voucher), je Provozovatel oprávněn dočasně zablokovat Prodávajícímu možnost vystavování nabídek zboží, Vozidel nebo odstoupit od Smlouvy.

6. Uživatelská inzerce

6.1. Uživatelé, kteří nejsou Prodávajícími – podnikateli ve smyslu těchto Podmínek jsou oprávnění zadávat Inzeráty v rámci uživatelské inzerce. Uživatelská inzerce je určena výhradně pro soukromé nabízení zboží, Vozidel mezi Uživateli mimo výkon jejich podnikatelské činnosti.

6.2. Inzerát zadává inzerující Uživatel prostřednictvím Uživatelského rozhraní vyplněním požadovaných údajů. V rámci Inzerátu musí být zadány alespoň název a popis zboží včetně případné velikosti, barvy nebo jiné podstatné specifikace dle povahy zboží, fotografie zboží, kupní cena a cena dopravy zboží nebo způsob jejího výpočtu. Pokud se jedná o vozidlo, jsou navíc požadovány informace stavu tachometru, datu první registrace, platnosti STK, zda bylo vozidlo havarováno nebo závažně poškozeno. 

6.3. Provozovatel je oprávněn stanovit další podmínky pro zadávání Inzerátů, zejména stanovit různé úrovně služby uživatelské inzerce podle počtu Inzerátů, které je Uživatel oprávněn zadat nebo podle doby jejich platnosti. Provozovatel je rovněž oprávněn stanovit různé druhy Inzerátů podle rozsahu, počtu fotografií nebo jejich umístění ve výsledcích vyhledávání zboží, Vozidel na Portálu. Jednotlivé úrovně služby i druhy Inzerátů je Provozovatel oprávněn zpoplatnit.

6.4. Kupní smlouvu na základě Inzerátu uzavírají Uživatelé mimo Portál v rámci vzájemné komunikace, přičemž Provozovatel žádným způsobem neodpovídá za plnění podmínek kupní smlouvy jednotlivými Uživateli.

6.5. Obsahem Inzerátu může být výhradně nabídka prodeje konkrétního, individuálně určeného zboží, Vozidla. Zbožím může být i přesně specifikovaný soubor věcí nebo více kusů stejného zboží. V rámci Inzerátu nesmí být odkazováno na nabídky zboží, Vozidel na jiných internetových stránkách, e-shopech, Dealerstvích nebo Bazarech, na jiné Nabídky nacházející se na Portálu, nebo Inzerát nesmí obsahovat informace nevztahující se k nabízenému zboží, Vozidlu.

6.6. Odpovědnost Provozovatele za obsah Inzerátů se řídí čl. 8. těchto Podmínek.

7.  Seznam Prodávajících

7.1. Provozovatel vede Seznam, v němž jsou dostupné identifikační a kontaktní údaje Prodávajících i dalších poskytovatelů zboží, Vozidel a služeb včetně těch, kteří nejsou Uživateli Portálu. Seznam je vytvořen Provozovatelem na základě údajů získaných z veřejně přístupných zdrojů včetně informací poskytovaných na internetu samotnými subjekty zařazenými do Seznamu (zejm. jejich internetových stránek). Každému subjektu zařazenému do Seznamu je automaticky vytvořen profil, obsahující všechny údaje nalezené o subjektu.

7.2. V případě, že kterýkoli subjekt nalezne svůj profil v Seznamu, je oprávněn:

7.2.1. požádat Provozovatele o jeho neprodlené odstranění ze Seznamu;

7.2.2. požádat Provozovatele o úpravu nebo opravu údajů uvedených v profilu;

7.2.3. uzavřít s Provozovatelem Smlouvu ve smyslu čl. 2.3.

7.3. Prodávající, který s Provozovatelem uzavřel Smlouvu, je oprávněn spravovat a aktualizovat veškeré údaje, nacházející se v Seznamu. Prodávající však bere na vědomí, že jeho profil je v Seznamu zařazen nejméně po dobu trvání Smlouvy. Ukončení Smlouvy nemá vliv na další trvání profilu v Seznamu v rozsahu základních údajů, zveřejněných v Profilu před uzavřením Smlouvy. V případě, že Prodávající nemá zájem o další trvání Profilu v Seznamu po uzavření Smlouvy, je povinen o jeho odstranění Provozovatele samostatně požádat.

7.4. Provozovatel neodpovídá za správnost a aktuálnost údajů zveřejňovaných v rámci Seznamu, s ohledem na skutečnost, že tyto pocházejí buďto z veřejně dostupných zdrojů nebo od samotných Prodávajících, přičemž nad správností a aktuálností obou těchto zdrojů nemá Provozovatel žádnou kontrolu. V případě že kterýkoli Uživatel zjistí nesprávnost údajů zveřejňovaných v rámci Seznamu, je oprávněn o tom Provozovatele informovat na jeho kontaktních údajích. 

8. Odpovědnost Provozovatele a povinnosti Uživatelů

8.1. Portál je technickou platformou, umožňující propojení nabídek zboží, Vozidel a služeb s poptávkami a zprostředkující uzavření Kupních smluv mezi Uživateli. V rámci žádné z funkcí Portálu není Provozovatel dodavatelem zboží, Vozidel nebo služby dle uzavřených Kupních smluv (tedy Prodávajícím). Provozovatel proto odpovídá výhradně za splnění těch povinností, které přímo souvisí s provozem Aplikace. Provozovatel v tomto rozsahu odpovídá za:

8.1.1. vedení uživatelských účtů Uživatelů a evidenci údajů zadaných Uživateli do Aplikace, a plnění souvisejících povinností správce osobních údajů;

8.1.2. zobrazování Nabídek a Inzerátů na stránkách Portálu v souladu s údaji zadanými Prodávajícím a jejich zobrazování na Portálu ve shodném znění;

8.1.3. přijetí Objednávek zadaných Kupujícími v režimu Nabídky Přímá koupě a jejich vyplácení Prodávajícím;

8.1.4. poskytnutí možnosti zadávání Příspěvků do Aplikace Uživatelům;

8.1.5. v případě poskytnutí možnosti úhrady kupní ceny zboží, Vozidel nebo služeb prostřednictvím Provozovatele za přijímání těchto plateb od Kupujících, za jejich řádnou identifikaci s Prodávajícím a konkrétní Kupní smlouvou a za jejich vyplácení Prodávajícím po odečtení provize Provozovatele;

8.1.6. vygenerování Voucheru a jeho zaslání Kupujícímu v případě, že jsou splněny podmínky stanovené Prodávajícími pro jeho poskytnutí;

8.1.7. v případě Nabídek Přímá koupě za poskytnutí informací Kupujícím – spotřebitelům jménem Prodávajícího ve smyslu čl. 3 těchto Podmínek.

8.2. Provozovatel neodpovídá za jakékoli důsledky užívání Portálu a Aplikace vzniklé Uživatelům jiným způsobem, než v přímé souvislosti s porušením jeho povinností dle čl. 8.1. Zejména Provozovatel neodpovídá za:

8.2.1. plnění povinnosti Uživatelů vyplývajících z Kupních smluv uzavřených prostřednictvím nebo na základě Portálu, a v této souvislosti za:

a) oprávněnost Prodávajícího i Kupujícího uzavřít Kupní smlouvu;

b) dodání zboží, Vozidel nebo služeb v souladu s Kupní smlouvou a s Nabídkou a za jeho případné vady;

c) úhradu ceny zboží, Vozidel nebo služeb a nákladů na dopravu ze strany Kupujícího;

d) plnění povinností Uživatelů vyplývajících z vad zboží, Vozidel z uplatněných reklamací a z odstoupení od Kupní smlouvy;

e) jakékoliv následky vzniklé v důsledku užívání zboží, Vozidla zakoupeného na základě Kupních smluv, včetně škody na zdraví, ušlého zisku nebo ztížení společenského uplatnění.

8.2.2. obsah informací zadávaných Uživateli do Aplikace, a v této souvislosti zejména za:

a) pravdivost a správnost identifikačních údajů Uživatele;

b) pravdivost a správnost Nabídek a Inzerátů;

c) obsah Příspěvků;

d) autorská práva Uživatele k fotografiím vkládaným do Aplikace, zejména v rámci Nabídek a Inzerátů;

e) souhlas jakýchkoli třetích osob, jimž náleží vlastnická, autorská, osobnostní nebo jiná obdobná práva k obsahu zveřejňovanému Uživatelem prostřednictvím Aplikace, s tímto zveřejněním;

f) soulad informací vkládaných Uživateli do Aplikace s právními předpisy, zejména s trestněprávními předpisy, s předpisy na ochranu osobnosti nebo s předpisy na ochranu průmyslového vlastnictví;

g) škodu vzniklou jiným Uživatelům nebo třetím osobám v souvislosti s vložením informací Uživatelem do Aplikace, včetně Příspěvků;

8.2.3. možnost Uživatele užívat Aplikaci a oprávnění uzavřít Smlouvu, a v této souvislosti za:

a) splnění technických podmínek k užívání Aplikace na straně Uživatele, zejména zařízení s možností přístupu k internetu a funkční internetové připojení, a splnění podmínek pro řádnou funkčnost XML feedu na straně Prodávajícího;

b) způsobilost Uživatele k právním úkonům a k uzavření Smlouvy podle právních předpisů státu, jehož je občanem;

c) neustálou dostupnost internetových stránek Portálu a Uživatelského rozhraní a jejich nepřerušenou funkčnost;

d) možnost Uživatele provádět úhrady kupní ceny zboží, Vozidla zejména za funkčnost platební karty s možností provádění plateb přes internet, dostatečný zůstatek na bankovním nebo PayPal účtu apod., a za proveditelnost řádného vrácení ceny Kupujícímu v případě, kdy to umožňují tyto Podmínky, Kupní smlouva a právní předpisy;

8.2.4. škodu vzniklou Uživatelům v důsledku užívání Aplikace jinak, než v důsledku úmyslného porušení těchto Podmínek Provozovatelem, zejména za:

a) škodu vzniklou uzavřením Kupní smlouvy a jejím plněním;

b) škodu vzniklou v souvislosti se zadáním nesprávných nebo nepravdivých identifikačních údajů;

c) ušlý zisk vzniklý Prodávajícímu v důsledku nefunkčnosti Portálu, Aplikace nebo v důsledku odstoupení Kupujících od Kupní smlouvy;

d) škodu vzniklou v důsledku ztráty přístupových údajů Uživatele k Uživatelskému rozhraní nebo jejich jakéhokoli úniku k třetím osobám jinak než zaviněním Provozovatele;

e) hmotnou i nehmotnou škodu plynoucí Uživatelům z obsahu Příspěvků;

f) škodu vzniklou v důsledku uplatňování práv třetích osob k obsahu vložených Uživateli do Aplikace (zejména uplatňování autorských práv třetích osob k použitým fotografiím);

g) hmotnou i nehmotnou škodu vzniklou v důsledku přímé komunikace mezi Uživateli;

h) škodu vzniklou v důsledku odstranění informací Uživatele z Portálu na základě upozornění na protiprávní obsah dle čl. 8.2.5.

8.2.5. Ve vztahu k informacím vloženým Uživateli na Portál je Provozovatel v postavení poskytovatele služeb informační společnosti (ISP), a za obsah a protiprávnost těchto informací odpovídá pouze v rozsahu stanoveném § 5 zák. č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, resp. ve smyslu čl. 14 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES o elektronickém obchodu. Protiprávní obsah včetně fotografií, videí nebo Příspěvků Provozovatel z Portálu odstraní pouze v případě, že je prokazatelně informován o jeho protiprávní povaze a tento obsah je mu přesně identifikován. Uživatelé berou na vědomí, že negativní Příspěvky nejsou samy o sobě protiprávní, nejsou-li hanlivé a nezasahují-li do práv Uživatelů na ochranu jejich osobnosti a dobré pověsti.

8.3. Uživatel není při užívání Portálu oprávněn:

8.3.1. užívat Portál a Aplikaci k účelům odlišným od účelu dle čl. 1.2., a k jakýmkoli protiprávním nebo obecně nemorálním účelům;

8.3.2. poskytovat přístup ke svému uživatelskému účtu jakýmkoli třetím osobám, nebo používat uživatelský účet jiné osoby, s výjimkou případů kdy Prodávající umožní obsluhování uživatelského účtu svým zaměstnancům a pověřeným zástupcům;

8.3.3. zatěžovat systém Aplikace jakýmikoli automatizovanými prostředky (roboty), zejména za účelem omezení jejího provozu, změny obsahu, dosažení co nejlepšího hodnocení ze strany jiných Uživatelů nebo získání osobních nebo jiných údajů o jiných Uživatelích, nebo využívat softwarové prostředky za účelem získání přístupu k neveřejným částem Portálu nebo ke zdrojovému kódu Aplikace;

8.3.4. používat jakékoli části Portálu nebo Aplikace jinak než v souladu s těmito Podmínkami, zejména je užívat v rámci jiných internetových stránek formou deep-linkingu nebo embeddingu, kopírovat texty či fotografie včetně textu těchto Podmínek;

8.3.5. zasílat jakákoli nevyžádaná obchodní sdělení jiným Uživatelům, nebo Portál používat k šíření nevyžádaných obchodních sdělení;

8.3.6. používat Portál k nabízení zboží, Vozidel jehož nabízení zakazuje Provozovatel v samostatném seznamu přístupném na stránkách Portálu, nebo jej zakazují právní předpisy.

8.4. Uživatel odpovídá za užívání Portálu v souladu s těmito Podmínkami a s právními předpisy, zejména za:

8.4.1. zadání pravdivých a správných identifikačních údajů, a za to, že uvedením identifikačních údajů nezasáhne do práv třetích osob (zejména do práv na ochranu osobnosti);

8.4.2. oprávnění uzavřít Smlouvu a užívat Portál, zejména za svou plnou svéprávnost;

8.4.3. dodržování omezení dle čl. 8.3.;

8.4.4. plnění povinností z uzavřených Kupních smluv;

8.4.5. funkčnost svého zařízení používaného k přístupu k Portálu a za kvalitu internetového připojení.

8.5. Uživatel odpovídá za obsah veškerých informací, které vkládá na Portál; informacemi se rozumí zejména texty, textové popisy Nabídek, Příspěvky, fotografie, loga apod., užívané zejména v rámci Nabídek nebo v rámci uváděných Příspěvků, přičemž v této souvislosti Uživatel odpovídá zejména za:

8.5.1. oprávnění Uživatele nakládat s informacemi a zpřístupnit je veřejnosti prostřednictvím Portálu, a za získání souhlasu oprávněných osob, pokud je právními předpisy vyžadován;

8.5.2. odpovídající oprávnění k výkonu majetkových autorských práv v případě informací představujících autorské dílo ve smyslu autorskoprávních předpisů (zejména fotografie a videa);

8.5.3. jakýkoli zásah do práv třetích osob na ochranu osobnosti nebo na ochranu osobních údajů, zejména v důsledku jejich uvedení identifikačních údajů nebo podobizen v Příspěvcích;

8.5.4. pravdivost a maximální objektivitu Příspěvků vkládaných k jiným Uživatelům do příslušné sekce Portálu.

9. Platby za užívání Portálu

9.1. Užívání Portálu pro Kupující je zdarma. Užívání Portálu Prodávajícími Provozovatel zpoplatňuje dle Ceníku nebo formou individuální cenové nabídky Prodávajícímu.

9.2. Provozovatel umožňuje výběr způsobu úhrady poplatku za užívání Portálu. Uživatel bere uzavřením Smlouvy na vědomí, že nabídka těchto způsobů úhrady i ceny za jejich použití se mohou měnit.

9.3. Uživatelé berou na vědomí, že v rámci zadávání úhrady ceny za užití Portálu mohou být vyzváni k přistoupení na podmínky poskytovatele vybrané platební metody.

9.4. V případě Nabídek Přímá koupě a v případě nabídek Voucherů může Provozovatel přijímat platby Kupujících ve prospěch Prodávajících. Uživatelé berou na vědomí, že Provozovatel je zprostředkovatelem uzavření Kupní smlouvy, na základě níž platbu kupní ceny ve prospěch Prodávajícího přijímá, a tudíž při této činnosti není poskytovatelem platebních služeb ve smyslu právních předpisů upravujících platební styk. Provozovatel však není povinen službu přijetí platby ve prospěch Prodávajícího poskytovat – v takovém případě je možná pouze přímá úhrada Prodávajícímu.

9.5. V případě, že při přijetí plateb ve prospěch Prodávajících dojde ke zrušení Kupní smlouvy nebo nedojde k aktivaci slevy dle Voucheru (viz čl. 5.3.), vrátí Provozovatel Kupujícímu přijatou platbu stejným způsobem, jakým ji přijal, pokud to použitá platební metoda umožňuje. V případě že takový způsob vrácení platby daná platební metoda neumožňuje, vyzve Provozovatel Kupujícího k poskytnutí údajů nezbytných k vrácení platby bankovním převodem. Provozovatel je oprávněn od vrácené částky odečíst případné náklady na odeslání platby Kupujícímu.

9.6. Při přijímání plateb ve prospěch Prodávajících Provozovatel odpovídá za jejich správnou identifikaci a jejich přiřazení ke konkrétní Kupní smlouvě.

9.7. Prodávající je oprávněn v Uživatelském rozhraní zvolit frekvenci nebo kritérium, na základě něhož mu Provozovatel vyplatí platby přijaté v jeho prospěch.

9.8. Veškeré platby dle těchto Podmínek se pro účely následného postupu považují za uhrazené okamžikem, kdy Provozovatel od poskytovatele příslušné platební metody přijme pozitivní potvrzení o autorizaci transakce, nebo kdy přijme částku odpovídající celé výši kupní ceny na svůj bankovní účet (v závislosti na on-line nebo off-line charakteru zvolené platební metody).

9.9. Za přijaté platby za užívání Portálu poskytne Provozovatel Prodávajícím daňový doklad prostřednictvím Uživatelského rozhraní. Provozovatel může nabízet rovněž jiné způsoby poskytnutí daňového dokladu.

9.10. Uživatelé nesou samostatně veškeré náklady na použití prostředků používaných k přístupu k Portálu, včetně nákladů na internetové připojení.

10. Pravidla vkládání Příspěvků

10.1. Příspěvkem se rozumí informace, vložená Uživatelem do příslušné sekce Portálu prostřednictvím Uživatelského rozhraní. Cílem Příspěvku je hodnocení jiného Uživatele, E-shopu, Dealera, Bazaru nebo zboží, Vozidel a služeb nabízených na Portálu.

10.2. Každý Kupující i Prodávající je systémem Portálu automaticky vyzván k zaslání Příspěvku za účelem zhodnocení plnění Kupní smlouvy druhou smluvní stranou. Uživatelé berou na vědomí, že vzájemné hodnocení jednotlivých Uživatelů je významnou službou Portálu. Provozovatel vybízí všechny Uživatele, aby své příspěvky na Portál vkládali a aby dbali na jejich věcnost a soulad s tímto článkem Podmínek.

10.3. Vložením Příspěvku Uživatel uděluje Provozovateli oprávnění k užití Příspěvku nebo jeho libovolné části za účelem propagace Portálu, zejména k jeho zveřejnění v marketingových materiálech, v reklamě nebo na souvisejících internetových stránkách propagujících Portál, a to bez ohledu na obsah Příspěvku a na skutečnost, zda Příspěvek obsahuje autorská díla nebo nikoliv. Toto oprávnění je uděleno bezúplatně na dobu neurčitou bez ohledu na dobu trvání Smlouvy, přičemž zahrnuje právo užít Příspěvek k propagaci Portálu v elektronické nebo tištěné formě.

10.4. Je zakázáno vkládání Příspěvků, obsahujících:

10.4.1. vulgární, hanlivé a pohoršující výrazy nebo asociace;

10.4.2. informace, které zjevně neobsahují hodnocení jiného Uživatele, zboží, Vozidla nebo služby, případně Portálu, a které nesouvisí se zaměřením Portálu (zejména informace charakteru politické nebo náboženské agitace nebo informace vztahující se k transakcím nebo obchodníkům nesouvisejícím s Portálem;

10.4.3. informace naříkající jiného Uživatele nebo třetí osobu ze spáchání trestného činu nebo přestupku (tyto závěry může kvalifikovaně přijmout pouze soud, resp. správní orgán);

10.4.4. odkazy na jiné internetové stránky obsahující nabídku zboží, Vozidel nebo služeb, případně i stránky nekomerčního charakteru, případně pouhou pobídku k návštěvě takových stránek;

10.4.5. informace propagující zakázané zboží, Vozidla a služby, odpovídající seznamu zakázaného zboží, Vozidel a služeb dostupného na stránkách Portálu;

10.4.6. obsah, k jehož užití na Portálu nemá vkládající Uživatel příslušné oprávnění (zejm. ve smyslu autorskoprávních předpisů);

10.4.7. jakékoliv informace, které zjevně nejsou podložené konkrétní uživatelskou zkušeností a konkrétními důkazy, obsahující pouhé domněnky daného Uživatele;

10.4.8. obecně jakékoliv příspěvky, které se nacházejí v rozporu s právními předpisy, zejména s předpisy na ochranu osobnosti, autorských práv nebo předpisy na ochranu proti nekalé soutěži nebo v rozporu s trestním zákonem;

10.4.9. informace zakrývající identitu odesílatele Příspěvku nebo maskující se za jiného Uživatele.

10.5. Odpovědnost Provozovatele za Příspěvky a jejich protiprávní povahu se řídí čl. 8.2.5. Uživatelé berou na vědomí, že Provozovatel není povinen aktivně vyhledávat protiprávní obsah příspěvků, a není schopen posuzovat míru protiprávnosti Příspěvků v případech, kdy tato není zcela zjevná a může o ní rozhodnout výhradně příslušný soud nebo správní orgán na základě dokazování stran. Provozovatel proto nemůže vyhovět žádosti Uživatele k odstranění Příspěvku obsahujícího nepříznivé hodnocení jiného Uživatele nebo jeho zboží, Vozidel nebo služeb, pokud Příspěvek zároveň neporušuje čl. 10.4.

10.6. V případě, že Příspěvek obsahuje protiprávní informace, je každý Uživatel nebo třetí osoba oprávněna zaslat Provozovateli oznámení o protiprávním obsahu na e-mailovou adresu uvedenou k tomuto účelu na internetových stránkách Portálu. Oznámení musí obsahovat takové informace, aby se z nich Provozovatel prokazatelně dozvěděl o protiprávním obsahu Příspěvku (viz čl. 8.2.5.), a aby na jeho základě mohl daný Příspěvek odstranit. Oznámení o protiprávním obsahu Příspěvku musí obsahovat alespoň:

10.6.1. identifikaci Příspěvku (prostřednictvím URL, identifikátoru Uživatele a času vložení);

10.6.2. zdůvodnění protiprávnosti Příspěvku;

10.6.3. odkaz na příslušné ustanovení čl. 10.4., které má být Příspěvkem porušeno, nebo na ustanovení příslušných právních předpisů, které jsou Příspěvkem porušeny;

10.6.4. důkazy o protiprávnosti, jsou-li z povahy tvrzeného důvodu zapotřebí (zejména je-li tvrzení o protiprávnosti založeno na jiném důvodu než na porušení čl. 10.4.).

10.7. Provozovatel odstraní Příspěvek pouze v případě, že oznámení o protiprávním obsahu splňuje podmínky dle čl. 10.6., že se Příspěvek zároveň nachází v rozporu s čl. 10.4. nebo je o jeho protiprávnosti prokazatelně informován (zejména zasláním kopie pravomocného rozhodnutí příslušného soudního nebo správního orgánu). Provozovatel Příspěvky neodstraní zejména v případech, kdy:

10.7.1. neobdrží k nim žádné oznámení o protiprávnosti;

10.7.2. oznámení o protiprávnosti nesplňuje podmínky dle čl. 10.6;

10.7.3. Příspěvek obsahuje pouze subjektivní hodnocení Uživatele, aniž by zároveň splňoval některou z podmínek dle čl. 10.4;

10.7.4. oznámení o protiprávnosti je založeno na tvrzeních, která není Provozovatel schopen adekvátně vyhodnotit, aniž by byla doložena příslušným pravomocným rozhodnutím (zejména nepravdivost informací, nekalá soutěž, porušení práv na ochranu osobnosti, porušení dohod o výhradním dovozu zboží, Vozidel apod.).

10.8. Těmito pravidly není žádným způsobem dotčeno právo Provozovatele samostatně i bez předchozího oznámení o protiprávnosti nebo upozornění odstranit jakýkoli Příspěvek, který je v rozporu se zaměřením Portálu, nebo který je schopen poškodit Provozovatele nebo Portál.

11. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

11.1. Ochrana osobních údajů

11.1.1. Uzavřením Smlouvy uděluje Uživatel – fyzická osoba Provozovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů zadaných při registraci, případně zadaných následně prostřednictvím Uživatelského rozhraní. Předání osobních údajů není povinné, bez něj však nemůže být uzavřena Smlouva, protože Provozovatel by nebyl schopen plnit smluvní povinnosti vůči Uživateli. Nakládání s osobními údaji kupujících podléhá legislativě ohledně ochrany osobních údajů, včetně a zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

11.1.2. Provozovatel zpracovává osobní údaje Uživatele výhradně za účelem poskytování Portálu Uživateli v rozsahu všech jeho funkcionalit, přičemž rozsah zpracování je dán rozsahem osobních údajů zadaných při registraci. Osobní údaje jsou poskytovány jiným Uživatelům v rámci plnění povinností Provozovatele vyplývajících z těchto Podmínek, zejména při zprostředkování uzavření Kupní smlouvy v rámci Nabídky Přímá koupě za účelem identifikace Kupujícího a Prodávajícího a v rozsahu nezbytném pro tento účel.

11.1.3. Provozovatel zpracovává osobní údaje Uživatele po dobu trvání Smlouvy, a po jejím ukončení po dobu, po kterou trvají závazky Uživatele vůči Provozovateli. Po ukončení zpracovávání osobních údajů dle předchozí věty jsou veškeré osobní údaje Uživatele uchovány v zašifrované podobě výhradně za účelem archivace.

11.1.4. Provozovatel zpracovává osobní údaje vlastními prostředky, přičemž k jejich ochraně používá mechanické, elektronické a organizační prostředky zabezpečení (zejména omezení vstupu do prostor, v němž se nachází nosiče s osobními údaji, nastavení přístupových práv k datovým úložištím, bezpečnostní software včetně antiviru, SSL protokol).

11.1.5. Provozovatel neshromažďuje a nezpracovává žádné citlivé údaje Uživatelů ve smyslu § 4 písm. b) zák. o ochraně osobních údajů.

11.1.6. Uživatel je oprávněn kdykoli Provozovatele prostřednictvím Uživatelského rozhraní nebo e-mailu, zadaného při registraci, požádat Provozovatele o informace o účelu zpracovávání jeho osobních údajů, o jejich rozsahu a o případných příjemcích osobních údajů. Za poskytnutí těchto informací je Provozovatel oprávněn požadovat náhradu odůvodněně vynaložených výdajů.

11.1.7. V případě důvodného podezření na straně Uživatele z toho, že Provozovatel zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s těmito Podmínkami nebo se zákonem, zejména jsou-li zpracovávány nepřesně nebo v rozporu se sjednaným účelem a rozsahem, je oprávněn Provozovatele požádat o vysvětlení, a o odstranění protiprávního stavu ve smyslu § 21 zák. o ochraně osobních údajů, zejména o provedení opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů.

11.2. Zasílání obchodních sdělení

11.2.1. Provozovatel shromažďuje a spravuje e-mailové adresy Uživatelů, získané v souvislosti s uzavřením Smluv a vedením uživatelských účtů. Takto získané e-mailové adresy jsou bez ohledu na jejich povahu považovány za adresu elektronického kontaktu, získanou v souvislosti s poskytnutím služby Provozovatele ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2000 Sb. o některých službách informační společnosti. Uživatel bere na vědomí, že na tyto e-mailové adresy je Provozovatel oprávněn za podmínek výše uvedeného ustanovení zasílat obchodní sdělení, týkající se Portálu a dalších služeb Provozovatele souvisejících s provozováním Portálu.

11.2.2. Provozovatel je povinen poskytnout Uživateli možnost odmítnout další zasílání obchodních sdělení na jím zadanou e-mailovou adresu, a to v rámci Registrace a následně v každém obchodním sdělení. Odmítnutí dalšího zasílání sdělení je pro Uživatele zcela zdarma, s výjimkou nákladů na internetové připojení a datové přenosy.

11.3. Užívání cookies

11.3.1. Provozovatel používá cookies, a to k usnadnění práce Uživatelů s Portálem, zejména přihlašování k Uživatelskému rozhraní, práce s ním a přizpůsobování některých částí obsahu Portálu preferencím Uživatele. Platnost cookies je jeden rok od jejich přijetí Uživatelem, po uplynutí této doby je Uživatel požádán o opětovné potvrzení přijetí cookies. Uživatel je oprávněn přijetí cookies odmítnout, bere však na vědomí, že bez přijetí cookies nebude možné pracovat s Uživatelským rozhraním a využívat základní funkce Portálu.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Vztah mezi Provozovatelem a Uživatelem vzniklý ze Smlouvy se řídí právem České republiky, a to i v případě, že sídlo nebo bydliště Uživatele se nachází v jiné zemi. Případné spory vzniklé mezi Provozovatelem a Uživatelem, neřešené způsobem dle čl. 12.5., jsou rozhodovány obecnými soudy Provozovatele (soudy České republiky).

12.2. V případě, že by některé ustanovení těchto Podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Podmínek nebo Smlouvy.

12.3. Uzavřením Smlouvy uděluje Prodávající Provozovateli souhlas s tím, aby v rámci propagace Portálu a souvisejících služeb uváděl informaci o tom, že Prodávající je Uživatelem Portálu, a to minimálně v rozsahu uvedení názvu a loga Prodávajícího, jeho oboru činnosti, odkazu na jeho internetové stránky a data uzavření Smlouvy, případně i dalších relevantních informací. Informace dle tohoto článku musí být vždy uvedena způsobem, nepoškozujícím dobré jméno Prodávajícího, přičemž Prodávající je oprávněn kdykoli Provozovatele požádat, aby byla informace dle tohoto článku odstraněna z propagačních materiálů, pokud je to možné (není například možné odstranění informace z tištěných propagačních materiálů, které již byly distribuovány třetím osobám).

12.4. Uzavřením Smlouvy uděluje Provozovatel Prodávajícímu souhlas s tím, aby v rámci propagace svého E-shopu, Dealerství, Bazaru nebo svého zboží, Vozidel a služeb používal název Portálu, jeho logo, odkaz na internetové stránky Portálu, odkaz na svůj profil a na své Nabídky na Portálu, a odkaz na stránku s hodnocením Prodávajícího na Portálu. Za tímto účelem je Provozovatel oprávněn k tomuto účelu poskytnout Prodávajícímu tištěné nebo elektronické propagační materiály a logo v odpovídající velikosti a rozlišení. Odkazování na Portál dle tohoto článku je Prodávající oprávněn provádět výhradně způsobem, který nepoškozuje dobré jméno Portálu a Provozovatele. Jakékoli užití odkazu na Portál a jeho označení (názvu, domény nebo loga) přesahující tento rozsah je možné výhradně na základě předchozího písemného souhlasu Provozovatele.

12.5. Možnost mimosoudního řešení sporů mezi Provozovatelem a Uživatelem - spotřebitelem

12.5.1. V případě vzniku sporu vyplývajícího ze Smlouvy mezi Provozovatelem a Uživatelem, který je vůči Provozovateli v postavení spotřebitele, je Uživatel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s Provozovatelem, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro Uživatele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro Uživatele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

12.5.2. Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Uživatel poprvé u Provozovatele uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

12.5.3. Uživatelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s Poskytovatelem prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm. K podání návrhu na mimosoudní řešení sporu jsou tito Uživatelé oprávněni využít elektronickou platformu pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů dostupnou na http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

12.6. Jednostranná změna Podmínek Provozovatelem

12.6.1. Provozovatel je oprávněn tyto Podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit, zejména z důvodu změn právních předpisů, technologických změn ovlivňujících činnost Portálu, nebo z důvodu rozšíření nebo změn služeb poskytovaných v rámci Portálu. Nová verze Podmínek se na vztah s dosavadními Uživateli použije pouze za podmínek dle tohoto článku.

12.6.2. Provozovatel je povinen informovat Uživatele o připravované změně Podmínek nejméně 30 dní před nabytím její účinnosti prostřednictvím e-mailu nebo prostřednictvím Uživatelského rozhraní, přičemž v rámci této informace informuje Uživatele o podstatě změny oproti dosavadnímu znění Podmínek, a poskytne jim odkaz na znění nové. Uživatel je oprávněn nové znění Podmínek odmítnout oznámením zaslaným Provozovateli prostřednictvím e-mailu nebo Uživatelského rozhraní. 

12.6.3. Výslovné odmítnutí změn Podmínek dle čl. 12.6.2 Uživatelem je považováno za ukončení Smlouvy Uživatelem ve smyslu čl. 2.5.2.f) ke dni nabytí účinnosti nového znění Podmínek. Nabytím účinnosti nového znění Podmínek Smlouva zaniká, čímž nejsou dotčeny doposud nesplněné závazky Uživatele vůči Provozovateli, a závazky Uživatele z Kupních smluv, uzavřených prostřednictvím Portálu do okamžiku ukončení Smlouvy.

12.6.4. Nové znění Podmínek je účinné vůči všem Uživatelům, kteří je neodmítli dle čl. 12.6.3 ode dne jeho účinnosti, přičemž veškeré užívání Portálu Uživateli po nabytí účinnosti nového znění se řídí tímto novým zněním. V případě, že Provozovatel nedodržel lhůtu k rozeslání oznámení o změně dle čl. 12.6.2. nabývá nové znění Obchodních podmínek vůči Uživatelům účinnosti uplynutím lhůty 30 dní od okamžiku, kdy se o novém znění dozvěděli.

12.7. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 1. dubna 2019